KLAUZULA INFORMACYJNA – art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Klub Sportowy Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 5, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod nr KRS: 0000321200, NIP: 6292412651. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: inspektorochronydanych@centrumformy.com
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału w projekcie badawczym dotyczącym zastosowania hipoksji jako wsparcia terapii chorób cywilizacyjnych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą – art. 6 ust. 1 a i art. 9 ust. 2 a RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Klubu Sportowego Centrum, o którym mowa w pkt. 1. Odbiorcami danych mogą być także inne ośrodki bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu badawczego oraz inne organy publiczne, w stosunku do których Administrator ma prawny obowiązek udostępnienia danych osobowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres  6 lat od daty ich uzyskania na podstawie dokonanego przez Panią/Pana zgłoszenia do udziału w rekrutacji, nie krócej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratorem Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem niezbędnym do udziału w procesie rekrutacji do projektu badawczego. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie wyłączeniem osoby z udziału w procesie rekrutacji do projektu badawczego.
10. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.