Klub Sportowy Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.:
„Przeprowadzenie prac B+R w zakresie zastosowania hipoksji jako wsparcia terapii chorób cywilizacyjnych XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem otyłości i zaburzeń metabolicznych” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad wykorzystaniem zjawiska hipoksji w procedurach treningowo-terapeutycznych wybranych chorób cywilizacyjnych XXI w. tj. otyłości i zaburzeń metabolicznych.

Efektem realizacji projektu będzie innowacja produktowa w postaci innowacyjnej usługi tj. kompleksowy, holistyczny program treningowo-terapeutyczny w warunkach hipoksji dostosowany indywidualnie do grupy docelowej tj. osób z I-stopniem otyłości i zaburzeniami metabolicznymi, uwzględniający takie aspekty postępowania terapeutycznego jak: program hipoksji, dieta, aktywność fizyczna i opieka specjalistyczna.

Uzyskane efekty pozwolą na stworzenie skutecznych procedur przyczyniających się do działania prewencyjnego i wspomagającego standardowe postępowania terapeutyczne, a także na poprawę skuteczności programów treningowych.

Wartość projektu: 856 778,66 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 500 267,19 PLN.

Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu:

„Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego metod hipoksyjnych będącego wynikiem współpracy pomiędzy Klubem Sportowym Centrum Sp. z o. o., Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie oraz AWF  Katowice”

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem zjawiska hipoksji i hiperoksji normobarycznej w wybranych procedurach treningowo-terapeutycznych. Uzyskane efekty pozwolą na stworzenie skutecznych procedur przyczyniających się do działania prewencyjnego chorób cywilizacyjnych, a także poprawy skuteczności programów treningowych.

Wartość projektu: 15 775 747,53 zł

Wkład funduszy europejskich: 5 771 614,95 zł

Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Klub Sportowy Sp. z o.o.”

Wartość dofinansowania: 49.591,95 zł

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów.